Tento web používá soubory cookie ke správnému fungování webu a nepoužíváme je k marketingovým účelům.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace
V pořádku

Ubytovací řád - VOP

1. Ubytovatel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta (dále jen „Host“). Za tímto účelem předloží host ubytovateli ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Bez předložení jednoho ze dvou shora uvedených dokladů nebude host ubytován. Pokud si host rezervoval apartmán pro jednu osobu, je určen pouze pro jednu osobu. Pokud host nechá přenocovat další osobu bez informování a souhlasu ubytovatele, bude mu okamžitě zrušen pobyt z důvodu porušení ubytovacího řádu a ubytovatel je oprávněn okamžitě hostovi zrušit pobyt bez náhrady ceny za tento pobyt.

2. Host obdrží svazek s dvěma klíči, z nichž jeden je od vstupních dveří do bytového domu a druhý od apartmánu.

3. Na základě potvrzené závazné objednávky je ubytovatel povinen hosta ubytovat (check-in) v čase od 15.00 do 20.00 hodin. Do této doby je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou či ubytovatelem uvedeno jinak. Pokud se host do dané hodiny neubytuje nebo nesdělí hodinu pozdního příjezdu (po 20.00 hodin) předem telefonicky či písemně na kontaktní telefon či email, je ubytovatel oprávněn apartmán dále prodat.

4. Dřívější ubytování hosta (early check-in) je možno pouze po předchozí domluvě s ubytovatelem a uvedením tohoto požadavku v závazné objednávce, nejpozději však jeden den před příjezdem hosta.

5. Host, který si rezervoval ubytování v apartmánu, si je vědom a souhlasí s ubytovacím řádem, který je uvedený na webových stránkách www.apartmentsholata.cz. Při rezervaci ubytování přes webové stránky apartmentsholata.cz host odsouhlasil tento ubytovací řád a byl s ním seznámen jeho přečtením.

6. V případě zjištění jakékoliv závady či škody má host povinnost bez prodlení nahlásit danou skutečnost ubytovateli. Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.

7. Host užívá apartmán po sjednanou dobu. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána jinak, host má povinnost vyklidit a opustit pokoj (check-out) nejpozději do 10.00 hodin posledního dne jeho rezervace. Neučiní-li tak, je ubytovatel oprávněn účtovat hostu za každou započatou hodinu poplatek spojený s pozdním odjezdem ve výši 100,- Kč. V případě, že apartmán je na další den již dříve rezervovaný a host neuposlechne výzvy, či není v apartmánu přítomen, vyhrazuje si ubytovatel právo za účasti tříčlenné komise sepsat seznam věcí a uložit je na bezpečném místě tak, aby apartmán mohl užívat host, který si jej rezervoval. O tomto úkonu sepíše pan Holata protokol.

8. Host je povinen při každém odchodu z apartmánu uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, zavřít okna a řádně uzamknout dveře do apartmánu. Klíče od apartmánu si host nechává po celou dobu pobytu u sebe. Při check-out je předá zpět ubytovateli, není-li předem domluveno jinak.

9. V apartmánu a všech ostatních prostorách bytového domu nesmí host bez souhlasu ubytovatele přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. Apartmán slouží výhradně a pouze pro ubytovací účely řádně nahlášených osob.

10. Kouření v apartmánu a celém bytovém domě je přísně zakázáno pod pokutou 3.000 Kč. Ubytovatel si v souvislosti s porušením zákazu kouření vyhrazuje právo, v případě vzniklé škody ze strany hosta, požadovat úhradu vzniklé škody a připočítat k ní částku 3.000 Kč jako náklady spojené s opravou, dopravou a uvedení věcí do původního stavu. V případě poškození zařízení majetku apartmánu si ubytovatel vyhrazuje právo i na náhradu vzniklé škody spojené s nemožností pronajímat apartmán dalším zájemcům.

11. Host je povinen při každém odchodu z apartmánu vypnout a zajistit veškeré elektrické zařízení tak, aby nevzniklo poškození majetku nebo aby nedošlo ke vzniku požáru. V celém apartmánu je přísně zakázáno zapalovat svíce, svíčky a používat jakoukoliv pyrotechniku.

12. V apartmánu může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem ubytovatele, který o tomto musí být dopředu informován. Za návštěvu, která zůstane v apartmánu po 22.00 hodině, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu pobytu za další osobu.

13. Ubytovatel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci a případný převoz do nemocnice.

14. Za bezpečnost nezletilých dětí v apartmánu nesou plnou odpovědnost jejich zástupci.

15. Domácí zvířata nejsou v apartmánu povolena, ani jako návštěva a mají vstup zakázán.

16. V době od 22.00 do 07.00 hodin je host povinen dodržovat noční klid, tj. nerušit ostatní spolubydlící v bytovém domě. Host je především povinen nezatěžovat ostatní spolubydlící nadměrným hlukem, a to především s důrazem na noční klid. V případě rušení nočního klidu je ubytovatel oprávněn okamžitě hostovi zrušit pobyt bez náhrady ceny za tento pobyt.

17. Storno podmínky: Děkujeme, že respektujete naše storno podmínky. Pokud rezervaci telefonicky nebo písemně zrušíte 2 dny před datem příjezdu, nebude Vám účtován žádný poplatek. Pokud rezervaci zrušíte pozdě nebo do apartmánu nepřijedete, bude Vám účtována cena rezervace v plné výši. Děkujeme za pochopení.

18. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s ceníkem platným v den příjezdu, není-li předem sjednáno jinak. Účet je splatný nejpozději v den odjezdu hosta při check-out.

19. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jej poruší, má ubytovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb odstoupit před uplynutím sjednané doby.

20. V den odjezdu předá host svěřené klíče zpět ubytovateli, není-li domluveno jinak. Za ztrátu klíčů si bude ubytovatel účtovat jednorázový poplatek v částce 1.000 Kč.


V případě jakýchkoliv dotazů volejte prosím telefonní číslo +420 736 726 643 (p. Jan Holata)

Ubytovací řád nabývá účinnosti od 01. 01. 2018

Děkujeme a přejeme Vám za společnost Holata s.r.o. příjemný pobyt.

V Hradci Králové, dne 01.01.2018

ZAVOLAT RECEPCI