Tento web používá soubory cookie ke správnému fungování webu a nepoužíváme je k marketingovým účelům.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace
V pořádku

Právní upozornění

Veškeré informace zde uveřejněné jsou pouze obecné a mají informativní povahu. Veškeré objednávky a rezervace jsou platné pouze po potvrzení telefonicky nebo elektronicky například elektronickou poštou (email).

Zprávy zaslané prostřednictvím elektronické komunikace a jakékoli připojené soubory jsou důvěrné, jsou určeny výhradně pro potřeby jeho adresáta, a mohou být chráněny právními předpisy. Jestliže nejste adresátem a obdrželi jste takovou zprávu omylem, vyvarujte se prosím jejího kopírování, dalšího šíření či použití obsažených informací a dokumentů, zprávu vymažte a bez zbytečného odkladu nás kontaktujte.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Nařízení“) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v našem zařízení.

Ubytovatel zpracovává se souhlasem Uživatele zejména následující osobní údaje:
jméno, příjmení a kontaktní údaje. Kontaktními údaji se rozumí zejména Uživatelem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa a jiné obdobné informace, údaje, které jsou pro Ubytovatele s ohledem na jeho zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně potřebné k tomu, aby mohl veškeré úkony v rámci své obchodní činnosti uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik. Charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze uzavíraného obchodu nebo služby, která je Uživateli poskytována.

Osobní údaje nebudou poskytovány třetím subjektům, vyjma subjektů, které zajišťují plnění produktů a služeb objednaných Uživatelem. Mohou být poskytnuty pouze státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy. Se souhlasem Uživatele nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Osobní údaje uchovává Ubytovatel ve formě elektronické (počítačová databáze, tabulkové procesory nebo textové dokumenty) a tištěné. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze vztahu mezi Ubytovatelem a Uživatelem. Jejich likvidaci Ubytovatel provede, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány nebo na základě žádosti Uživatele zaslaná písemně nebo elektronicky.


Informační povinnost

Právo na přístup a přenositelnost
Subjekt údajů má plné právo vědět jaké informace jsou o něm evidovány. Data budou předána do 30 dnů v elektronické formě a v takovém formátu, aby údaje byly přehledné a dále použitelné. Údaje budou poskytnuty pouze týkající se subjektu údajů. Obsahuje-li nějaká část informaci o jiném subjektu, budou dodány pouze informace týkající se pouze žadatele.

Právo na opravu
Pokud zjistíte, že o Vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte správce o jejich opravu.

Právo na výmaz
Subjekt údajů má právo na výmaz nebo-li právo být zapomenut. Toto právo nelze uplatnit, jsou-li údaje evidovány právní povinností nebo pro plnění smlouvy (např. daňové doklady na 10 let). Osobní údaje subjektu jsou automaticky vymazány po uplynutí doby zpracování dle skartačního řádu.

Právo na omezení zpracování
Toto právo se týká v případě právního titulu oprávněný zájem, kdy může být omezeno zpracování osobního údaje, který není nezbytný pro dané zpracování.

Právo vznést námitku
Podat námitku může subjekt údajů v případě kdy se jedná o přímý marketing, profilování nebo automatizovanému zpracování osobních údajů.

Právo odvolat souhlas
V případě, že byl vyžádán souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat písemně či elektronicky.Budeme vyžadovat ověření totožnosti, například potvrzení emailem, který o Vás evidujeme.

Právo podat stížnost na dozorový úřad
V případě, že bychom Vám na Vaši žádost do 30 dnů neodpověděli, máte právo podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

Jakékoliv právo můžete uplatnit následujícím způsobem:
Jakákoliv práva můžete podat písemně a osobně Správci, abychom mohli určit Vaši totožnost a následně Vám vyhovíme a můžete uplatnit své práva. Bez prokázání totožnosti lze například odvolat souhlas se zasíláním newsletterů a podobných obchodních sdělení přímo ve zprávě v emailu, který Vám byl zaslán.

Dále Vám bude zasláno nebo dodáno písemné vyrozumění o výsledku žádosti.

V případě, že subjekt bude nadměrně zneužívat své práva, bude účtováno za každý požadavek administrativní poplatek 100Kč nebo správce může požadavek odmítnout (např. Právo na přenositelnost apod.). V opačném případě je uplatnění svých práv bez poplatků, tak jak tomu připouští Nařízení subjektu údajů.

Uplatnění práv elektronicky zasílejte na uvedený kontaktní email Správce a uveďte Vaše identifikační údaje, jaké právo chcete uplatnit, upřesnění žádosti a nějaký Váš kontakt (telefon,email), na kterém Vás můžeme kontaktovat.

Uživatel bere na vědomí

Že obsah a struktura webových stránek jsou chráněny autorským právem.

Že bude používat webové stárnky nebo jakékoliv připojené webové stránky na své vlastní riziko.

Nemá právo na žádnou náhradu případné škody následkem používání webových stránek, využitím zde uvedených informací, nefunkčností či nedostupností, apod.

Při používání těchto webových stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti webových stránek, nesmí tyto stránky využívat k poškozování Ubytovatele.

ZAVOLAT RECEPCI