Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku
Další informace

Právní upozornění

Veškeré informace zde uveřejněné jsou pouze obecné a mají informativní povahu. Veškeré objednávky a rezervace jsou platné pouze po potvrzení telefonicky nebo elektronicky například elektronickou poštou (email).

Zprávy zaslané prostřednictvím elektronické komunikace a jakékoli připojené soubory jsou důvěrné, jsou určeny výhradně pro potřeby jeho adresáta, a mohou být chráněny právními předpisy. Jestliže nejste adresátem a obdrželi jste takovou zprávu omylem, vyvarujte se prosím jejího kopírování, dalšího šíření či použití obsažených informací a dokumentů, zprávu vymažte a bez zbytečného odkladu nás kontaktujte.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje Uživatel odesláním formulářů, které na tomto webu vyplnil, svůj souhlas s tím, aby Ubytovatel zpracovával, jím ve formuláři poskytnuté, osobní údaje a dále tím prohlašuje, že si je plně vědom toho, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Osobní údaje, které Ubytovatel zpracovává, jsou údaje sloužící k jednoznačné identifikaci Hosta a osobní údaje umožňující kontakt s Hostem. Rezervace odeslaná bez kontaktních údajů jako je telefon nebo email, bude považována za neplatnou. Tyto osobní údaje slouží výhradně pro komunikaci s Hostem a pro uzavření smlouvy o poskytovaných služeb.

Ubytovatel zpracovává se souhlasem Uživatele zejména následující osobní údaje:
jméno, příjmení a kontaktní údaje. Kontaktními údaji se rozumí zejména Uživatelem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa a jiné obdobné informace, údaje, které jsou pro Ubytovatele s ohledem na jeho zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně potřebné k tomu, aby mohl veškeré úkony v rámci své obchodní činnosti uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik. Charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze uzavíraného obchodu nebo služby, která je Uživateli poskytována.

Osobní údaje nebudou poskytovány třetím subjektům, vyjma subjektů, které zajišťují plnění produktů a služeb objednaných Uživatelem. Mohou být poskytnuty pouze státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy. Se souhlasem Uživatele nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Osobní údaje uchovává Ubytovatel ve formě elektronické (počítačová databáze, tabulkové procesory nebo textové dokumenty) a tištěné. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze vztahu mezi Ubytovatelem a Uživatelem. Jejich likvidaci Ubytovatel provede, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány nebo na základě žádosti Uživatele zaslaná písemně nebo elektronicky.

Uživatel bere na vědomí

Že obsah a struktura webových stránek jsou chráněny autorským právem.

Že bude používat webové stárnky nebo jakékoliv připojené webové stránky na své vlastní riziko.

Nemá právo na žádnou náhradu případné škody následkem používání webových stránek, využitím zde uvedených informací, nefunkčností či nedostupností, apod.

Při používání těchto webových stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti webových stránek, nesmí tyto stránky využívat k poškozování Ubytovatele.